Odpowiedź:
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej kupna wierzytelności zawartej poza granicami kraju wystąpi w Polsce, gdy spłata należności dokonywana będzie na rachunek znajdujący się w Polsce. Wówczas obowiązek podatkowy będzie ciążył na kupującym.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) - dalej u.p.c.c, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzecz i praw majątkowych.
Zgodnie z art. 1 ust. 4 u.p.c.c. czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:
– rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W świetle powyższych regulacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r., IPPB2/436-278/14-2/MZ potwierdził, iż jeśli do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności dojdzie poza terytorium Polski transakcja taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jeśli spłata wierzytelności pożyczkowej dokonywana będzie na rachunek Wnioskodawcy w banku zagranicznym. Dodatkowo organ podatkowy zauważa, że w świetle art. 1 ust. 4 pkt 2 u.p.c.c. warunkiem opodatkowania transakcji, której przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane za granicą jest to by nabywca miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli natomiast spłata wierzytelności wynikających z umów pożyczek w polskich złotych dokonywana będzie na rachunek Wnioskodawcy w banku polskim (znajdujący się w Polsce) – umowa taka będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W takim wypadku miejscem wykonywania prawa majątkowego będzie bowiem Polska i zastosowanie znajdzie zasada przewidziana w art. 1 ust. 4 pkt 1 u.p.c.c.
Odnosząc powyższe do Państwa sytuacji wskazać należy, że opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej kupna wierzytelności zawartej poza granicami kraju wystąpi w Polsce, gdy spłata należności dokonywana będzie na rachunek znajdujący się w Polsce.
Wówczas stosownie do art. 4 ust. 1 u.p.c.c. obowiązek podatkowy będzie ciążył na kupującym.
Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 6 marca 2015 r.