1. Transakcje z podmiotami powiązanymi – ceny transferowe

Wchodzące z dniem 1 stycznia 2016 roku regulacje stanowią rewolucję w przepisach o transakcjach z podmiotami powiązanymi:

- Wprowadzony zostanie próg, po przekroczeniu którego należy stworzyć dokumentację dotyczącą samych transakcji – 2.000.000 euro przychodów lub kosztów na spółkę. 

- Wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia dokumentacji za każdy rok – trzeba będzie składać potwierdzenie sporządzenia dokumentacji za każdy rok, w terminie do złożenia zeznania rocznego za dany rok.

- Dokumentację będzie trzeba też przygotować dla kolejnego roku podatkowego, nawet jeśli w tym kolejnym roku nie zostanie przekroczony wskazany próg.

- Analiza ekonomiczna stanie się dla części podatników obowiązkową częścią dokumentacji.

- Dokumentacja będzie wymagała okresowych przeglądów – raz do roku, a analiza ekonomiczna raz na trzy lata.

- Próg udziału kapitałowego skutkujący uznaniem podmiotu za powiązany został zwiększony z 5 proc. do 25 proc..

W przypadku gdy podatnik nie przedłoży organom podatkowym dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50 proc..

Powyższe obowiązki będą miały zastosowanie od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Zobacz: Opublikowano zmiany w opodatkowaniu podmiotów powiązanych >>

2. Podatek u źródła

Z początkiem stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązywania certyfikatów rezydencji. Są one niezwykle istotne w przypadku dokonywania transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Certyfikaty rezydencji wydawane są przez właściwe zagraniczne urzędy dla danego kontrahenta. Certyfikaty różnią się pod względem treści w nich zawartych, co dotychczas skutkowało licznymi nieporozumieniami, a także sporami z organami podatkowymi.

Przepisy obowiązujące od początku tego roku przewidują:

- Certyfikat rezydencji ma obecnie ważność 12 miesięcy od dnia wydania, o ile na certyfikacie nie oznaczono jego daty ważności.

- Wydanie polskiemu płatnikowi certyfikatu niezawierającego okresu ważności zobowiązuje do aktualizacji certyfikatu przy zmianie siedziby czy miejsca zamieszkania.

- Zmieniono podmiot odpowiedzialny za brak dokonania aktualizacji. Do stycznia 2015 r. odpowiedzialność była po stronie polskiego płatnika. Obecnie zasadniczo odpowiedzialność jest po stronie zagranicznego podatnika, o ile płatnik otrzyma jakikolwiek dokument, z którego wynika zmiana rezydencji.

Zobacz: Nowe zasady uznawania certyfikatów rezydencji bez okresu ważności >> 

3. Usunięcie regulacji dotyczących korekty kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2016 r. z ustawy o PIT i CIT zostaną usunięte regulacje dotyczące obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku braku uregulowania należności. Do końca tego roku w przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wynikającej z faktury (rachunku), lub z umowy albo innego podobnego dokumentu i nieuregulowania tej kwoty - co do zasady w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mieli możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na starych zasadach (w przypadku uregulowania należności).

Zobacz: Opublikowano zmiany dotyczące korekty kosztów podatkowych >>

4. Cash pooling – pożyczka czy nie?

NSA w wyroku z 30 września 2015 roku, sygn. akt II FSK 2033/14 i II FSK 3137/14 uznał, że umowa cash poolingu może zostać uznana za umowę pożyczki w myśl art. 16 ust 7b ustawy o CIT. W konsekwencji, wedle NSA zaliczanie do kosztów podatkowych odsetek związanych z cash poolingiem możliwe jest tylko z uwzględnieniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

NSA argumentował, że faktycznym celem umowy cash poolingu jest udostępnienie środków finansowych innym podmiotom z grupy oraz osiągnięcie korzyści w postaci odsetek.

Wskazane wyroki co prawda nie wiążą organów podatkowych, ale biorąc pod uwagę profiskalne nastawienie, czyli nastawiane na zwiększenie obciążeń podatkowych, można się spodziewać, ze organy z satysfakcją przyjmą to stanowisko jako własne.

Wojciech Garczyński