Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi interpretacji przepisów art. 9 oraz art. 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy Kopalnią Odkrywkową Polski Trawertyn i jej wspólnikami a Dyrektorem Izby Skarbowej w Poznaniu. Spór dotyczył prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z transakcjami dokonanymi przez wspólników przed założeniem spółki Polski Trawertyn. Spółka nabyła złoża kamienia odkrywkowego z zamiarem ich wykorzystywania w celach działalności gospodarczej.

W ocenie NSA prawo do odliczenia VAT od powyższych wydatków budzi wątpliwości interpretacyjne na gruncie dyrektywy nr 2006/112/WE, dlatego też wystąpił z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pierwsze pytanie dotyczyło ustalenia, czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przez wspólników przed formalną rejestracją spółki. Natomiast drugie pytanie dotyczyło formy udokumentowania poniesionych wydatków. Czy faktura wystawiona na wspólników, a nie na spółkę może stanowić podstawę do odliczenia podatku?

Trybunał orzekł, że przepisy krajowe sprzeciwiają się przepisom z art. 9, 168 i 169 dyrektywy/112/WE, które nie umożliwiają wspólnikom spółki, ani spółce dochodzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przed rejestracją spółki, na potrzeby i cele działalności gospodarczej. Trybunał zwrócił uwagę, że zasada neutralności wymaga, aby prawo odliczenia VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań formalnych, nawet jeżeli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych.

Ponadto Trybunał orzekł, że faktura wystawiona przed rejestracją spółki Polski Trawertyn na jej wspólników zawiera dane niezbędne do poboru podatku VAT.