Ustawa o podatku tonażowym zobowiązuje armatorów do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością objętą opodatkowaniem podatkiem tonażowym. Od 1 stycznia 2011 r. armatorzy będą prowadzili stosowny wykaz zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów.

15 października 2010 r. Minister Finansów ogłosił rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1280), które określa elementy jakie powinien zawierać prowadzony przez armatora wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jak podaje resort finansów umożliwi to nie tylko prawidłową kontrolę posiadanych przez armatorów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale również umożliwi prawidłowe określenie podstawy opodatkowania ich podatkiem dochodowym w przypadku rezygnacji z podatku tonażowego.
Minister określił więc, że wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinien zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, zaktualizowaną wartość początkową oraz datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Armator powinien zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty. Armatorom opodatkowanym podatkiem tonażowym umożliwia się też prowadzenie wykazu przy zastosowaniu technik informatycznych. Poza tym, jeżeli armator przed zmianą formy prowadził działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym i miał obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji, to będzie miał prawo prowadzić wykaz poprzez kontynuowanie prowadzenia tej ewidencji, pod warunkiem jednak, że ewidencja ta odpowiadać będzie wymaganiom wynikających z niniejszego rozporządzenia.
Przypomnieć należy, że projekt tego rozporządzenia został przygotowany na przełomie lat 2006-2007. Z uwagi jednak na to, iż ustawa o podatku tonażowym została notyfikowana Komisji Europejskiej, jako akt prawny zawierający rozwiązania w zakresie pomocy publicznej, wydanie rozporządzenia zostało wstrzymane do czasu wydania pozytywnej decyzji przez ten organ. W dniu 18 grudnia 2009 r. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie pomocy państwa nr C 34/07 (ex N 93/2006) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce.

Michał Malinowski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP