Spółka z o.o. zajmuje się pośrednictwem w usługach naprawczych klientów Unii Europejskiej, którzy mają awarię samochodu na terenie Polski. Pojazdy opuszczają teren Polski w ciągu 30 dni. Strony biorące udział w transakcji są unijnymi płatnikami VAT. My jako spółka wystawiamy stronie belgijskiej fakturę bez VAT (na koszt naprawy usterki) - odprowadza go odbiorca. Mamy jednak wątpliwości przy zastosowaniu stawki VAT za nasze pośrednictwo. Od każdego zlecenia pobieramy od spółki belgijskiej 30 euro (czasem jest to kwota widoczna na fakturze za naprawę, ale w kolejnej pozycji na fakturze, a czasami wystawiana jest oddzielna faktura za naszą administrację bądź pośrednictwo).
Czy możemy wystawiać faktury bez VAT, skoro nasza obsługa (wspomniane 30 euro za pośrednictwo) związana jest bezpośrednio z usługą z art. 27 u.p.t.u., wg której VAT odprowadza odbiorca, czy nie mamy takiego prawa, ponieważ nie jest to pośrednictwo wprost wymienione w żadnym z kolejnych punktów wspomnianego art. 27?

Skoro, jak stwierdzono w pytaniu, usługi, które świadczy Pytający (spółka z o.o. z siedzibą w Polsce), nie zostały wymienione w art. 27 ust. 2-6 u.p.t.u., to stosownie do zasady ogólnej (art. 27 ust. 1 u.p.t.u.), miejscem ich świadczenia oraz opodatkowania będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W przypadku świadczenia usług podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku ma określenie miejsca świadczenia danej usługi. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 u.p.t.u., w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braki takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z powyższych uregulowań wynika, że tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. enumeratywnie wymienionych w art. 27 ust. 2-6 oraz art. 28 u.p.t.u., miejsce świadczenia (opodatkowania) danej usługi będzie inne miejsce aniżeli miejsce siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności albo miejsca zamieszkania) świadczącego tę usługę.

W świetle powyższego, skoro - jak stwierdzono w pytaniu - usługi, które świadczy Pytający (spółka z o.o. z siedzibą w Polsce), nie zostały wymienione w art. 27 ust. 2-6 u.p.t.u., to stosownie do zasady ogólnej (art. 27 ust. 1 u.p.t.u.) miejscem ich świadczenia oraz opodatkowania będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla porządku dodać również należy, że na podstawie delegacji zawartej w art. 28 ust. 9 u.p.t.u., w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) - dalej r.u.p.t.u., określono dwa dodatkowe wyjątki od zasady przewidzianej w art. 27 ust. 1 u.p.t.u. Odstępstwa te zostały wymienione § 4b i § 4c r.u.p.t.u. i dotyczą świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego oraz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (...).