Projektowane rozporządzenie w całości utrzymuje wykaz naczelników urzędów skarbowych, wyznaczonych zarówno do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na terytorialnym zasięgu działania innych naczelników urzędów skarbowych jak i naczelników nie wykonujących ww. zadania, w kształcie określonym w rozporządzeniu z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, które w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. ustawy o administracji podatkowej, zastępującej ustawę o urzędach i izbach skarbowych, utraci moc.

Zobacz: Ustawa o administracji podatkowej opublikowana >>

Dodatkowo projekt rozporządzenia przewiduje, iż Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie także nie będzie wykonywał zadań w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Wynika to z faktu, że będzie on właściwy do obsługi kategorii podatników i płatników o największym potencjale gospodarczym na obszarze całego kraju. W związku z tym, że terytorialny zasięg jego działania będzie obejmował obszar całego kraju niemożliwym byłoby korzystanie z instytucji rekwizycji. Dlatego też w projekcie przewidziano, że naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim będą wykonywać zadanie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa