Nowa ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, jej celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Wprowadza także zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zobacz: Sejm: pobór należności niepodatkowych zadaniem administracji podatkowej >>

W myśl z nowych regulacji, organami administracji podatkowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, a także dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Minister finansów swoje zadania wykonywać będzie przy pomocy Szefa Administracji Podatkowej – sekretarza albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ustawa zawiera przepisy szczegółowo regulujące obsługę i wsparcie podatnika, które mają być realizowane m.in. poprzez centrum obsługi podatnika oraz przez asystenta podatnika.

W centrach obsługi podatnika, niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Zobacz: Pierwszego września ruszają centra obsługi podatników >>

Asystenci podatnika będą wspierać zaczynających działalność gospodarczą przedsiębiorców w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo obejmie pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, czy zasadach korzystania z ulg

Zobacz: Pierwsi asystenci podatnika już we wrześniu >>

Zapewnieniu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej służyć ma Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje prawa podatkowego oraz orzeczenia sądowe.

Organy administracji podatkowej będą wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Z wyjątkiem nielicznym przepisów ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji skarbowej (Dz. U. poz. 1269) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa