Jako przykład organu, którego kompetencje obejmują także ochronę praw podatników i płatników, minister wskazał Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwrócił uwagę na aktywność, jaką prezentuje RPO w obszarze prawa podatkowego. Od 1998 r. występował on do ministra finansów z ponad 200 zapytaniami generalnymi w sprawach podatkowych. Istniejące regulacje prawne chronią więc interesy podatnika, a RPO ma instrumenty niezbędne do ochrony praw podatnika i z tych instrumentów korzysta.

Ponadto zdaniem ministra finansów, regulacje zawarte w Ordynacji podatkowej dają podatnikom szerokie możliwości ochrony ich interesów zarówno w toku toczącego się postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, jak i przed wszczęciem tych procedur.

Zagwarantowaniu lepszej ochrony praw stron i ich wsparcia w toku postępowania podatkowego służy także możliwość udziału w nim organizacji społecznej. Jest to forma kontroli społecznej nad działaniem organów podatkowych. Katalog organizacji społecznych, które mogą uczestniczyć w postępowaniu podatkowym na prawach strony, jest szeroki – obejmuje nie tylko organizacje przedsiębiorców, wiązki zawodowe, ale też stowarzyszenia i wszystkie inne organizacje społeczne. W praktyce istnieje wiele stowarzyszeń, których celem jest społeczny nadzór nad respektowaniem praw podatników.