Projekt dostosowuje wzory formularzy do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o CIT z 29 sierpnia 2014 r. dot. przesunięcia opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze i osoby fizyczne do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziału (akcji), zmiany przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, w tym także wprowadzenia nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów i wprowadzenia zmian w poborze podatku, w odniesieniu do wypłat należności z tytułu dywidend i niektórych innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych, jeżeli wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem płatników.

Ponadto projekt przewiduje zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym treść wzorów poprzez:
- wyodrębnienie zobowiązania podatkowego z tytułu art. 25 ust. 4 ustawy o CIT - w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego,
- wyodrębnienie z niektórych tytułów dochodów wolnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,
- wskazanie sposobu składania formularzy w drodze elektronicznej,
- uzupełnienie objaśnień o zasady uznania zaliczek przy składaniu zeznań,
- uaktualnienie metryczek poszczególnych ustaw i zmianę pouczenia w zakresie odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym

W projekcie określono wzory: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7 oraz IFT-2/IFT-2R., które będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. Jednakże podatnicy i płatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed tym dniem oraz zakończy po 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów w tym roku podatkowym, będą mogli stosować wzory formularzy w brzmieniu określonym projektowanym rozporządzeniem.

W związku z wprowadzeniem przepisów regulujących zasady i warunki opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - regulacje ustawowe w tym zakresie zostały umiejscowione na odrębnym zeznaniu CIT-CFC, którego wzór zostanie opublikowany w ramach odrębnego rozporządzenia