W trakcie prac sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, do projektu wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Zdaniem Lewiatana, poprawka ta wykracza poza zakres regulacji projektu ustawy i stanowi nowość normatywną, która powinna być przedmiotem konsultacji. Nakłada na przedsiębiorców obowiązki sprawozdawcze, których spełnienie nie będzie możliwe w przewidzianym terminie, tj. już po 30 dniach od dnia wejścia w życie ustawy. Warto zauważyć, że obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla dużych podmiotów (jednolity plik kontrolny), ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br., a zarówno rezort finansów jak i przedsiębiorcy, nie są jeszcze gotowi do przyjmowania/przesyłania ksiąg w ten sposób. Właśnie dlatego obowiązek ten od lipca br. obejmie jedynie największe podmioty, a małe i średnie dopiero od 2018 r. Biorąc pod uwagę, jak dużo wątpliwości budzi jednolity plik kontrolny oraz fakt, że na dzień dzisiejszy nie ma gwarancji, że przedsiębiorcy będą w stanie wywiązywać się z nałożonego obowiązku - choćby z przyczyn technicznych, a administracja podatkowa będzie gotowa przyjąć i przetworzyć otrzymane dane, zgodnie z założeniami - nielogiczne i nieuzasadnione jest wprowadzanie kolejnych obowiązków. Nie przyniesie to oczekiwanych efektów, a jedynie obciąży firmy wysokimi kosztami dostosowania systemów rozliczeniowych.

Konfederacja apeluje , żeby tak rozbudowane obowiązki, jak przesyłanie całej ewidencji VAT do organów podatkowych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, wprowadzane były z poszanowaniem dla podatników, z uwzględnieniem ich możliwości fizycznych, finansowych i czasowych. Za oburzającą uznaje próbę uniknięcia konsultacji społecznych kontrowersyjnych zmian, poprzez wprowadzenie ich w formie poprawek poselskich bez dokonania analizy skutków regulacji pod kątem jej wpływu na funkcjonowanie podatników, pomijając proces ustawodawczy oraz ryzykując konstytucyjnością wprowadzonych rozwiązań, ze względu na naruszenie przepisów o inicjatywie ustawodawczej przysługującej posłom.

Apeluje więc o wycofanie zmiany lub wprowadzenie odpowiedniego vacatio legis, które umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych obowiązków. Dla najmniejszych podatników powinno ono trwać, tak jak w przypadku jednolitego pliku kontrolnego, co najmniej do połowy 2018 r.

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł