W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy. Spółka podjęła bowiem uchwałę o wypłacie dywidendy. Następnie zaciągnęła kredyt, który przeznaczyła na wypłatę dywidendy dla udziałowca.

Według spółki, zapłacone przez nią odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy, stanowić będą koszty uzyskania przychodu w dacie ich zapłaty. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, ponieważ wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu i nie jest też związana z utrzymaniem, bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Wypłata dywidendy jest bowiem podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności i w żaden sposób sama w sobie nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego organ podatkowy słusznie wskazywał, że zapłacone odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystywanych przez spółkę w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają warunku określonego celu zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodu, będącego podstawą zastosowania art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wyrok NSA z 11 czerwca 2013 r., II FSK 2023/11