Komu przysługuje ulga na dzieci

Z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19 proc. stawką podatku lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jeżeli jednak podatnicy oprócz w/w dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane wg skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek - jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach - jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Kontynuowanie nauki a prawo do ulgi

Osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:

1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,

3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,

5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej warunkiem ulgi

Roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Ponadto podstawowym warunkiem, do zastosowania tej ulgi jest wykonywanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy wypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie wystarcza do zastosowania przedmiotowego odliczenia.

Kryterium dochodowe

Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego 112 000 zł - w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko oraz 56 000 zł - w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Wysokość ulgi na dzieci

Ulga z tytułu wychowywania jednego lub dwojga dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie po 1112,04 zł), z tytułu wychowywania trojga dzieci odliczeniu podlega kwota wynosząca po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko) i 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł). W przypadku czworga i większej liczby dzieci odliczeniu podlega kwota wynosząca po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko i po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie po 2700 zł).

Zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Ponadto limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28, PIT-36l lub które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński,  z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Do zeznania PIT nie dołączamy dokumentów

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT/O). Nie ma obowiązku dołączania do zeznania podatkowego dokumentów, jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów