Przedmiotem prac legislacyjnych, jakie obecnie są prowadzone w Ministerstwie Finansów w zakresie ulgi na dzieci, jest wyłącznie realizacja zmian zapowiedzianych przez prezesa Rady Ministrów w exposé i polegających na podwyższeniu kwoty ulgi na każde trzecie i kolejne dziecko o 50 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego limitu, pozostawieniu bez zmian kwoty ulgi na dwoje dzieci oraz wyłączeniu z możliwości korzystania z tej ulgi rodzin (małżonków) z jednym dzieckiem, których roczne dochody (pomniejszone o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczyły górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację 3204/12, podatkowa ulga na dzieci nie jest adresowana do dzieci, lecz do ich opiekunów. Jednocześnie celem tej ulgi nie jest kształtowanie określonych postaw na rynku pracy. Tym samym twierdzenie o jej dyskryminującym oddziaływaniu na dorabiającą młodzież (niebędącą adresatem przedmiotowej normy prawnej) nie jest uzasadnione.