Zgodnie z Zasadami etyki doradców podatkowych doradcy zobowiązani są do zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do końca 2011 r. doradcy musieli zdobyć 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji, natomiast do końca grudnia 2012 r. są zobowiązani uzyskać 32 punkty.

Z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:

- doradcy podatkowi będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,

- doradcy podatkowi będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Powyższa reguła dotyczy także osób, które wykonywały czynności określone powyżej tylko przez część 2011 roku. W takim przypadku zastosowanie ma zasada proporcjonalności.

W celu skorzystania z powyższego zwolnienia doradcy podatkowi powinni przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów poświadczonych przez doradcę podatkowego za zgodność z oryginałem, z których wynika indywidualne zwolnienie z wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie reguł określonych w Rozdziale VIa Zasad etyki doradców podatkowych.