Najwyższy organ samorządu, czyli Krajowy Zjazd powołuje KKR i określa liczbę jej członków. Oni z kolei wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

Do zadań Komisji należy w szczególności przeprowadzanie (co najmniej raz w roku) kontroli całokształtu działalności finansowej Izby, występowanie do Krajowej Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby, składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie. Komisja Rewizyjna ma możliwość występowania do Krajowej Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby Komisja uwzględnia sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby, a także funkcjonowania Regionalnych Oddziałów Izby oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych statutem.

Do przeprowadzenia kontroli Komisja powołuje zespoły, które sporządzają protokoły z wnioskami i zaleceniami. Protokoły są przekazywane kontrolowanemu oraz Krajowej Radzie, która powinna omówić je na jednym z najbliższych posiedzeń.

Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.

Z uchwałami tego organu można zapoznać się na stronach internetowych KIDP. Są tam publikowane wszystkie uchwały, począwszy od pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu  powołania KKR obecnej kadencji, czyli trzeciego dnia IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu KKR na ostatnim posiedzeniu postanowiono opracować jednolity tekst Regulaminu Komisji, którego można się spodziewać przed końcem listopada br.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł