Czy składając korektę deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług, prawnie skuteczną, po zakończeniu kontroli podatkowej podlegam sankcji karnej?
Moim zdaniem skutecznie dokonana korekta po zakończeniu kontroli podatkowej znosi karalność czynu.

 

Stosownie do treści przepisu art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) - dalej k.k.s., karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) - dalej u.k.s., korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Art. 14c u.k.s. stanowi, że uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 o.p. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem. Kontrolowany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, o którym mowa w art. 290 o.p. skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Co ważne, na możliwość skorygowania deklaracji kontrolujący wskazuje w protokole kontroli. Korekta pokontrolna - inna niż przeprowadzona w trybie art. 14c ust. 1 u.k.s. - nie wywołuje skutków prawnych. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli więc podatnik dokonał skutecznej - w znaczeniu u.k.s. oraz o.p - korekty deklaracji, to ze względu na zastosowanie regulacji art. 16a k.k.s. nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej. W szczególności należy zaznaczyć, iż konstrukcja art. 16a k.k.s nie wskazuje na to, iż jest on tylko doprecyzowującym zastosowanie regulacji art. 16 k.k.s. Jest to o tyle istotne, że w art. 16 § 5 k.k.s. prawodawca zastrzegł, że czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli zawiadomienie zostało złożone:

 w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Nie dość, że brak jest podstaw do tego, by uznać przepis art. 16a k.k.s. za doprecyzowujący przepisy art. 16 k.k.s. to w art. 16a k.k.s. nie zostały poczynione zastrzeżenia analogiczne do ukonstytuowanych w art. 16 § 5 k.k.s. W konsekwencji moim zdaniem należy uznać, iż skutecznie dokonana korekta po zakończeniu kontroli podatkowej znosi karalność czynu.

Biorąc pod uwagę to, że w praktyce prowadzona jest dyskusja co do skuteczności zniesienia karalności czyny w przypadku korekty po zakończonej kontroli, niepokojącą jest treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., IV KK 131/07 OSNwSK 2007 r., nr 1, poz. 1092, w którym zostało stwierdzone:
"Korekta deklaracji podatkowej dokonana przez sprawcę po ujawnieniu przez organ ścigania przestępstwa uszczuplenia należności podatkowej nie ma wpływu na odpowiedzialność sprawcy i nie może być utożsamiana z instytucją z art. 16a k.k.s.".