Sprawa dotyczyła możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy reklamowej. Chodziło o spółkę, która chce otworzyć nowy zakład produkcyjny. Utworzenie zakładu ma wpłynąć na rozwój działalności spółki, w szczególności na pozyskanie nowych klientów na oferowane przez siebie produkty. Realizacji inwestycji towarzyszyć będzie także wzrost zatrudnienia, zapewnienie wiodącej pozycji wśród producentów. Nowy zakład będzie pozytywnie wpływać na pozycję konkurencyjną spółki dzięki lepszemu zaspokojeniu potrzeb klientów, wyższej rentowności i efektywności produkcji.

Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu, produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu i promocja spółki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego.

Zorganizowanie uroczystości otwarcia zakładu spółka zleciła firmie zewnętrznej. Organizacja wydarzenia została sfinansowana ze środków obrotowych Spółki. Wstęp na wydarzenie nie był ogólnodostępny, choć uroczystość otwarcia zakładu produkcyjnego miała charakter reklamy publicznej. Zrealizowano bowiem m. in. konferencję prasową i wyprodukowano film promocyjny dotyczący nowego zakładu. Uczestnicy wydarzenia zostali również obdarowani drobnymi podarunkami zawierającymi logo firmy. Grono zaproszonych gości stanowili kontrahenci spółki, potencjalni nowi klienci, pracownicy spółki wraz z ich rodzinami oraz władze lokalne.

Spółka zapytała fiskusa czy wydatki poniesione na zorganizowanie wydarzenia związanego z otwarciem zakładu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem spółki tak, ponieważ mają w całości charakter reklamowy i nie można ich nawet w części potraktować, jako kosztów reprezentacji. Reklama, poprzez organizację uroczystości otwarcia nowego zakładu, wpłynęła na zaistnienie fabryki w świadomości społeczności lokalnej oraz klientów. Spółka poniosła więc wydatki na zorganizowanie promocyjno-reklamowej uroczystości otwarcia zakładu w celu osiągnięcia przychodów w przyszłości. Zdaniem spółki, ocena celu imprezy powinna być dokonywana przez pryzmat wszystkich okoliczności zaistniałych w jej trakcie.

Fiskus zgodził się ze spółką. Zdaniem organu należy zbadać czy zorganizowanie tej imprezy miało kształtować popyt na produkty spółki, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu relacji z partnerami handlowymi i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu jednostki.

A ta impreza została zorganizowana nie dla konkretnych podmiotów, lecz była skierowana do szerszego kręgu odbiorców, tj. kontrahentów spółki, potencjalnych klientów, pracowników spółki wraz z ich rodzinami oraz władz lokalnych. Istotnym dla rozstrzygnięcia o reklamowym lub reprezentacyjnym charakterze tej imprezy jest również fakt, że w związku z tą imprezą zorganizowano konferencje prasową oraz nakręcono film promocyjny dotyczący nowego zakładu. Powyższe okoliczności wskazują, że celem tej imprezy była szeroko rozumiana promocja i reklama, a w konsekwencji wskazane wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Powyższe działania spełniają funkcję reklamową, gdyż zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, poznania oferowanych produktów, ich zalet, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania nimi, a także zachęca do współpracy.

Fiskus wskazał jednak, że spółka powinna posiadać dowody nie tylko dokumentujące wysokość poniesionych przez nią wydatków, lecz także wskazujące na promocyjno-reklamowy charakter tej imprezy, jak również ich zakres, dzięki czemu możliwe będzie powiązanie poniesionych wydatków z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, oraz wykazanie racjonalności i celowości poniesionych wydatków.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL, LEX nr 329105

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów