W dokumencie zostały określone następujące cele:

1. Regulacje podatkowe powinny znajdować się w aktach normatywnych

Przepisy prawa podatkowego powinny być uregulowane w sposób jasny i zrozumiały dla podatnika. W ustawach podatkowych nie powinny znajdować się pojęcia nieostre, tj. „agresywne planowanie podatkowe”, które jednoznacznie nie wyznaczałyby granic postępowania dla przedsiębiorców.

2. Gwarancja pełnej wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych Państw Członkowskich w celu zapewniania sprawiedliwych zasad opodatkowania

Wymiana informacji pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych Państw Członkowskich powinna równoważyć prawo podatnika do poufności. Jedynie rozstrzygnięcia merytoryczne indywidualnych spraw podatkowych powinny być dostępne opinii publicznej.

3. Prawa podatnika prawami jednostki

Prawa podatników należą do katalogu podstawowych praw człowieka i obywatela, a ich respektowanie przez Państwa Członkowskie jest warunkiem wzajemnego zaufania podatników, doradców podatkowych i organów podatkowych.

4. Poszanowanie roli doradców podatkowych

Niezależność i prawo do zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego powinno być poszanowane przez organy podatkowe.

5. Rozwiązanie kwestii podwójnego opodatkowania

Idea podwójnego opodatkowania tej samej transakcji w różnych państwach jest sprzeczna z ideą wolnego rynku. W związku z powyższym, CFE uznało za konieczne rozwiązanie tej kwestii w ciągu najbliższych 5 lat. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być zawarcie multilateralnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Państwami Członkowskimi.

6. Ujednolicenie definicji z zakresu prawa podatkowego na poziomie Unii Europejskiej

Wspólne rozumienie tych samych pojęć przez poszczególne Państwa Członkowskie zapewni ujednolicenie prawa podatkowego na poziomie Unii Europejskiej.

7. Ujednolicenie podatku VAT

CFE postuluje zwiększenie harmonizacji zasad dotyczących podatku VAT na poziomie Unii Europejskiej.

8. Wspieranie konkurencyjności podatkowej Unii Europejskiej

CFE postuluje współpracę z OECD w walce ze szkodliwą konkurencją podatkową, co mogłoby zwiększyć atrakcyjność podatkową Państw Członkowskich.

Confédération Fiscale Européenne (CFE) jest europejską organizacją zrzeszającą narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich. Została założona w 1959 r. jako stowarzyszenie prawa francuskiego. Obecnie obejmuje 33 narodowych organizacji doradców podatkowych z 24 państw Europy, grupujących łącznie ponad 180 tysięcy czynnych doradców podatkowych. Głównym celem CFE jest zrzeszenie wszelkich organizacji doradców podatkowych ze wszystkich państw europejskich i obrona interesów tej grupy zawodowej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez doradców podatkowych.