Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji moim zdaniem w Pani przypadku nie został dochowany 3 dniowy termin do zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze przesłuchania świadka.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 289 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
Obowiązujące od dnia 11 maja 2014 r. zasady doręczania pism do podatnika przewidują możliwość doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w art. 144a. § 1 o.p.
W myśl natomiast art. 152a § 1 o.p. w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:
1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
Z kolei stosownie do art. 152a § 1 o.p. w przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób określony powyżej organ podatkowy po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma.
Zgodnie natomiast z art. 152 § 3 o.p. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
Mając na uwadze powyższe w Pani przypadku skoro pismo zostało przesłane na adres elektroniczny adresata informujące, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego w dniu 7 listopada 2014 r. to miała Pani czas na odebranie wiadomości do dnia 21 listopada 2014 r.
Podaje Pani dwie daty doręczenia pisma. Za pierwszym razem 22 listopada 2014 roku . W zdaniu końcowym natomiast wskazuje Pani, że pismo zostało odebrane w dniu 21 listopada 2014 r.
W obydwu jednak przypadkach pismo będzie uznane za doręczone w dniu 21 listopada 2014 r. (w pierwszym przypadku w dniu rzeczywistego odbioru pisma a w drugim przypadku w upływem 14 dni od dnia licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia).
W świetle powyższego moim zdaniem w Pani przypadku nie został dochowany 3 dniowy termin do zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze przesłuchania świadka.
Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 1 grudnia 2014 r.