Odpowiedź:

W przypadku, gdy faktura została wystawiona przed dokonaniem dostawy towarów organy podatkowe przyjmują w tym zakresie odmienne stanowiska, dlatego zasadnym wydaje się przyjęcie interpretacji dyrektora izby skarbowej właściwej dla podatnika lub zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej kwestii.

Uzasadnienie:

W związku z tym, że w pytaniu jest informacja o tym, że samochód jest używany zakładam, że mamy do czynienia z pojazdem, który nie spełnia definicji nowego środka transportu (art. 2 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.).

W takim przypadku istotne jest to, czy sprzedawca samochodu opodatkował jego dostawę na zasadach ogólnych (do kwoty netto doliczył podatek od wartości dodanej), czy też zastosował procedurę marży (podatek został wyliczony od różnicy pomiędzy cena nabycia samochodu przez komis a ceną jego sprzedaży).

Jeśli niemiecki sprzedawca dokonał dostawy samochodu na zasadach ogólnych to będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (art. 9 u.p.t.u.). Z przepisów art. 103 ust. 3 i 4 u.p.t.u. wynika jednak, że podatnicy VAT składający deklarację VAT-7 (VAT-7K), w przypadku gdy nabywany wewnątrzwspólnotowo środek transportu ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. W tym przypadku podatek należny z tytułu WNT samochodu podlega bezpośredniej zapłacie do urzędu skarbowego. W związku z tym, należy go wykazać w deklaracji VAT-7:

– w polu 24 – podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodu,

– w polu 34 – wpłacony do urzędu skarbowego podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodu.

Jeśli zaś chodzi o odliczenie podatku naliczonego, to podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w wysokość podatku naliczonego.

Należy również dodać, że jednocześnie z zapłatą podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia podatnik jest obowiązany przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o nabywanych środkach transportu (VAT-23). Do informacji dołączyć należy kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Do 31 grudnia 2014 r. nabycie samochodu należało przed dokonaniem jego rejestracji zgłosić w urzędzie skarbowym na podstawie art. 105 u.p.t.u., na wniosku VAT-24. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydawał w związku z tym zaświadczenie VAT-25 o braku obowiązku zapłaty podatku, które było potrzebne do zarejestrowania sprowadzonego pojazdu.

W związku z wykreśleniem art. 105 u.p.t.u., od 1 stycznia 2015 r. podatnicy sprowadzający z innych państw członkowskich środki transportu nie będą już musieli uzyskiwać zaświadczeń VAT-25 ani składać wniosków VAT-24 (wniosków o wydanie zaświadczeń VAT-25).

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, to stanowi ją kwota, jaką podatnik obowiązany jest zapłacić. W obowiązującym stanie prawnym podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży (art. 30a w zw. z art. 29a ust. 1 u.p.t.u.). Należy zatem stwierdzić, że jeśli sprzedawca doliczył do ceny podatek niemiecki, to Podatnik fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu powinien zaksięgować w kwocie brutto – obejmującej całą kwotę jaką zapłacił za samochód (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r., ILPP4/443-63/14-3/ISN).

Moment odliczenia podatku naliczonego został uregulowany w przepisie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 2 u.p.t.u., zgodnie z którymi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik:

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów został uregulowany w przepisie art. 20 ust. 5 u.p.t.u., zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, (…).

W przypadku gdy faktura została wystawiona przed dokonaniem dostawy towarów organy podatkowe przyjmują w tym zakresie odmienne stanowiska, dlatego zasadnym wydaje się przyjęcie interpretacji dyrektora izby skarbowej właściwej dla podatnika lub zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej kwestii.

W pierwszym z nich prezentowany jest pogląd zgodnie z którym w przypadku gdy faktura wystawiana przez dostawcę unijnego przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (przed przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) dokumentuje/będzie dokumentowała dostawę towarów, która dokonana zostanie po jej wystawieniu - obowiązek podatkowy powstaje/powstanie z chwilą wystawienia tej faktury (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2014 r., ILPP4/443-206/14-4/ISN).

W konsekwencji w tym przypadku, obowiązek podatkowy powstał w dniu 17 czerwca 2015 r. i w rozliczeniu za ten miesiąc mogą Państwo wykazać podatek należny i naliczony z tytułu WNT.

Natomiast z drugiego stanowiska wynika, że faktura wystawiona z datą wcześniejszą niż miała miejsce dostawa, nie może być uznana za dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdyż towary w momencie wystawienia ww. faktur nie są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W efekcie jej wystawienie nie spowodowało dla podatnika powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstanie po dostawie towarów, a konkretnie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2013 r., IBPP4/443-387/13/BP).

Przyjmując powyższe stanowisko należałoby stwierdzić, że to obowiązek podatkowy powstanie w dniu 15 sierpnia lub 15 września 2015 r., a tym samym w rozliczeniu za jeden z tych miesięcy mogą Państwo wykazać podatek należny i naliczony z tytułu WNT.

W przypadku gdyby okazało się, że niemiecki podatnik przy sprzedaży samochodu zastosował procedurę VAT marża, zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Oznacza to, że w tej sytuacji nie powstają żadne skutki na gruncie podatku od towarów i usług i podatnik nie musi wykazywać ani rozliczać tej transakcji.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 21.07.2015 r.