Podatnik rozliczający się z PIT wspólnie z małżonkiem wynajmuje część lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej spółki z o.o. Podatnik wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych, a wynajem stanowi jego jedyny dochód. Wynajem trwa od lutego 2009 r., a czynsz wynosi 300 zł miesięcznie. Zapłata czynszu następuje z góry, do 10 dnia miesiąca, za który jest należna. W grudniu 2009 r. dochód z najmu przekroczy kwotę wolną od opodatkowania za ten rok i wyniesie 3300 zł.

Czy w tej sytuacji podatnik powinien w tym samym miesiącu (do 20 grudnia) zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien obliczyć tę zaliczkę? Czy przy obliczaniu zaliczki może odjąć od podstawy całą kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł), czy ma prawo do odliczenia tylko 1/12 (46,34 zł)? Czy w rozliczeniu rocznym ta kwota przysługuje każdemu małżonkowi z osobna, czy też obojgu razem?

Współmałżonek podatnika nie składał swojemu pracodawcy PIT-2 na 2009 r.
 

Zaliczkę na podatek od dochodu uzyskanego w danym miesiącu płaci się do 20 dnia miesiąca następnego; jeśli dochód powstanie w grudniu, opodatkowany jest dopiero w rozliczeniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek przysługuje każdemu z małżonków.
 

Kwota zmniejszająca podatek przysługuje każdemu podatnikowi opodatkowanemu na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej - choć należy pamiętać, że dany podatnik może ją zastosować tylko raz, bez względu na ilość źródeł dochodu. Kwota ta wynika z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - stanowiącego, że podatek dochodowy pobierany od dochodu z pierwszej skali podatkowej (do 85.528 zł) wynosi 18% podstawy opodatkowania minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek oznacza, że dochód nie przekraczający kwoty 3089 zł nie podlega opodatkowaniu.

Kwota wolna od podatku przysługuje każdemu podatnikowi - także wówczas, gdy małżonkowie stosują wspólne rozliczenie, przysługuje każdemu z nich.

Zgodnie z art. 44 u.p.d.o.f., podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,

2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek),

3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki na podatek nalicza się tylko więc za okres od stycznia do listopada - i płaci do 20 dnia następnego miesiąca, np. dochód uzyskany w listopadzie wywołuje obowiązek zapłaty zaliczki na podatek do 20 grudnia. Jeżeli dochód podlegający opodatkowaniu powstanie w grudniu, podatek należy zapłacić dopiero w rozliczeniu rocznym.