I tak, Polska ma zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić opłacalność wydatków i efektywność sektora opieki zdrowotnej, zwiększyć bazę podatkową, a także poprawić przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. KE wśród rekomendacji wymieniła też ustanowienie niezależnej rady budżetowej.

KE wytknęła m.in., że "w Polsce funkcjonuje rozbudowany system obniżonych stawek VAT, co przyczynia się do największej w UE luki w polityce dotyczącej podatku VAT". "Konsekwencją tej sytuacji są straty dochodów i zwiększone koszty przestrzegania przepisów prawa podatkowego" - podkreśliła KE.

Komisja zaleciła także poprawę skuteczności bodźców podatkowych we wspieraniu badań i rozwoju w sektorze prywatnym, a także modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych oraz poprawę efektywności w całym łańcuchu energetycznym. Ponadto - zdaniem KE - Polska powinna przyspieszyć rozbudowę sieci elektroenergetycznej i energetycznych połączeń transgranicznych z sąsiadami, w szczególności gazociągu z Litwą.

Polska ma też zapewnić skuteczną realizację projektów inwestycyjnych na kolei, "bez dalszych opóźnień", a także przyspieszyć starania na rzecz zwiększenia zasięgu łączności szerokopasmowej. Ponadto KE zaleca Polsce poprawę gospodarowania odpadami, podjęcie dalszych działań na rzecz poprawy otoczenia biznesu przez uproszczenie egzekwowania umów i wymogów dotyczących pozwoleń na budowę.
Warszawa ma też "zwiększyć wysiłki na rzecz ograniczenia kosztów i czasu związanych z przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego przez przedsiębiorstwa", a także dokończyć trwającą reformę, która ma ułatwić dostęp do zawodów regulowanych. JM/(PAP)