W interpelacji poselskiej nr 26669 jedna z posłanek zwróciła uwagę, że według obowiązującego prawa Krajowa Administracja Skarbowa informacje o karalności świadków za składanie fałszywych zeznań może pobierać z Krajowego Rejestru Karnego.

  


Kłopotliwe pytania o karalność

Jej zdaniem, urzędnicy nie mogą pytać się wprost świadka podczas przesłuchania o to, czy był karany. Takie dane są wrażliwe, a organy podatkowe powinny stosować się do obowiązującego prawa i zdobywać te dane w przewidziany prawnie sposób.

Jednoznaczne stanowisko MF

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że żaden z przepisów ordynacji podatkowej nie nakazuje zadawania świadkowi pytania o karalność za fałszywe zeznania. Zdaniem MF, ordynacja nie wyklucza osoby karanej za fałszywe zeznania, jako świadka i nie pozbawia organ podatkowy możliwości odebrania od takiej osoby zeznań. - Sama kwestia ewentualnej karalności świadka za fałszywe zeznania nie pozostaje obojętna z punktu widzenia oceny wiarygodności zeznań tego świadka. Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zasady swobodnej oceny dowodów, wyrażonej w art. 191 ordynacji podatkowej. Zasada ta wymaga, aby organ podatkowy ocenił na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona – podkreślił MF.

Zobacz również:

Nowa ordynacja może pogorszyć sytuację podatników >>

Czy na przesłuchaniu świadka strona postępowania może nagrywać przesłuchanie? >>

Czy możliwe jest przesłuchanie świadka po zakończeniu kontroli podatkowej? >>

Postępowanie podatkowe - dowody sprzeczne z prawem >>