Celem wydania rozporządzenia było zmniejszenie uciążliwości związanych ze składaniem deklaracji podatkowych. Dotychczas podatnicy będący osobami fizycznymi bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego mogli wysyłać 43 deklaracje. Dzięki nowej regulacji, ich liczba wzrośnie o kolejne deklaracje:

- informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), składaną za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2015 r.

- informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korektę tej informacji (VAT-UEK), składane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2013 r.

- informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w której są wykazane zdarzenia mające miejsce od 1 stycznia 2015 r.

- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC), o wysokości dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

Deklaracje te będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak dotychczas, będą mogły składać powyższe deklaracje opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Rozporządzenie ministra finansów z 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1545) weszło w życie 7 października 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego