Jak poinformowało Ministerstwo Finansów z początkiem 2021 r. wchodzą w życie zmiany we właściwości urzędów skarbowych.  Zgodnie z nimi I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie skoncentruje się na obsłudze podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali, mają przychody przekraczające 50 mln euro rocznie.

Czytaj: Nowy Rok z licznymi zmianami w prawie>>
 

Zasady kwalifikowania firm do obsługi przez poszczególne urzędy określa opublikowane 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Według tego rozporządzenia do tej kategorii podatników i płatników należą:

 1. podatkowe grupy kapitałowe,
 2. spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
 3. Narodowy Bank Polski,
 4. banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419) oraz banki hipoteczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415),
 5. banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 6. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639),
 7. krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320),1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2456
 8. spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sy-stemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080),
 9. inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów usta-wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288, 568 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjny-mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320),
 10. inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów usta-wy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105),
 11. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
 12. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagra-nicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),
 13. przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozu-mieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w wa-lucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 14. uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 15. inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przy-chód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nie-przekraczającej 50 mln euro,
 16. 1inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1–14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przy-chód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro– z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.2. Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 13–16, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłasza-nym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego

 


Zgodnie z decyzją ministra finansów, I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie skoncentruje się na obsłudze podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali, mają przychody przekraczające 50 mln euro rocznie. Urząd ten będzie także obsługiwał Narodowóy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe prowadzone w postaci spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne, krajowe zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład oraz spółki giełdowe.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie miał w gestii przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie co najmniej 3 mln euro), którzy posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Natomiast wyspecjalizowany Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie będzie odpowiedzialny za rozliczanie podatku u źródła (WHT), a II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie m.in. za fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne.