Odpowiedź:

W przypadku aportu mamy zwolnienie od PIT. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa powstanie przychód z działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:

W myśl art. 2 pkt 4 ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) – dalej u.p.c.c. nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
– umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
W przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, czynność jest wyłączona z VAT (nie jest to zwolnienie, tylko wyłączenie) – zob. art. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Tym samym czynność podlega PCC. Podatek należy obliczyć od każdej rzeczy i prawa wchodzącego w skład przedsiębiorstwa – faktycznie notariusz zajmie się poborem podatku.
 
W przypadku aportu przedsiębiorstwa przychód otrzymany z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego – zob. art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa powstanie przychód z działalności gospodarczej, który należy rozliczyć zgodnie z formą opodatkowania wybraną przez zbywcę. Na mocy art. 14 i 44 u.p.d.o.f. przychód powstanie w momencie transakcji, a do 20-go następnego miesiąca trzeba będzie odprowadzić zaliczkę na podatek. Przed naliczeniem podatku należy odjąć koszty uzyskania przychodów – oblicza się je na zasadach ogólnych, tzn. kosztem ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość netto, obliczona jako różnica pomiędzy ich wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem ze sprzedaży towarów, materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych i wyposażenia jest wydatek poniesiony na ich nabycie lub wytworzenie (o ile wcześniej nie był kosztem uzyskania). W przypadku aportu koszt nie powinien być potrącany, gdyż przychód z tytułu aportu jest wolny od podatku (zob. też art. 23 ust. pkt 38 u.p.d.o.f.). Koszt zostanie rozpoznany dopiero w momencie zbycia udziałów nabytych za przedsiębiorstwo.

Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw,
autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 21.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów