Jestem czynnym podatnikiem VAT (prowadzę sklep). Od 2011 r., z uwagi na niskie obroty, mam zamiar wrócić do zwolnienia z VAT. Na koniec roku zostanie spisany remanent towarów pozostałych na koniec roku w cenach netto.
Czy jeżeli nie będę czynnym podatnikiem VAT, to w konsekwencji powinienem ubruttowić stan remanentowy, czy dokonać korekty VAT odliczonego?

Podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonych kwot podatku naliczonego.
Jak wynika z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. – w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi to podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego.
Z powyższego wynika, że przepis ten odnosi się do każdego towaru i każdej usługi i ma zastosowanie, gdy podatnik w momencie nabycia towaru (lub usługi) wykorzystywał go w całości do czynności opodatkowanych a następnie zmieniło się przeznaczenie tych towarów (lub usługi).
W opisanym przypadku należy mieć na uwadze przepis art. 91 ust. 7d u.p.t.u. W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w art. 91 ust. 7a i 7b u.p.t.u. (czyli inne niż środki trwałe), w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których nastąpiła ta zmiana.
Czyli w przypadku nabycia towarów handlowych, materiałów do produkcji, które podatnik zamierzał wykorzystać do wykonywania czynności opodatkowanych (odliczył od tych zakupów podatek naliczony) ale w końcu ich nie wykorzystał obowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. Przyczyną niewykorzystania tych towarów do wykonania czynności opodatkowanych może być zakończenie wykonywania czynności opodatkowanych (podatnik wybiera zwolnienie podmiotowe – kończy działalność opodatkowaną VAT) lub likwidacja podmiotu.
Podatnik poprzez zaprzestanie prowadzenia działalności opodatkowanej zmienia prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych wcześniej towarów – niewykorzystanych w działalności opodatkowanej (niesprzedanych). Towary te nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej.
Zatem podatnik winien dokonać korekty podatku naliczonego (odliczonego przy zakupie tych towarów) jednorazowo w deklaracji składanej za okres, w którym wystąpiła zmiana prawa do odliczenia. Czyli w praktyce w ostatniej deklaracji VAT składanej do urzędu.