Firma organizuje szkolenie produktowe dla kontrahentów za granicami kraju. Szkolenie to przeprowadzi osoba fizyczna nie będąca pracownikiem naszej firmy (zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie). Wynagrodzeniem tej osoby będzie przejazd i płatny pobyt w hotelu wraz z wyżywieniem.
Jaką umowę należy zawrzeć z osobą przeprowadzającą szkolenie?
Jakie skutki będzie miała zawarta umowa w podatku dochodowym?

Właściwą formą umowy w tym przypadku jest umowa o dzieło.
Wydaje się, że w tym przypadku najwłaściwszą umową byłaby umowa o dzieło, połączona ewentualnie z przeniesieniem praw autorskich.
Zgodnie z art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Mamy bowiem w tym przypadku z wykonaniem przez tę osobę określonego dzieła – które polega na przeprowadzeniu szkolenia. Dzieło może mieć charakter niematerialnym (jak np. właśnie szkolenie). Zamiarem stron jest osiągnięcie określonego rezultatu, tj. przeprowadzenie szkolenia.
Stąd też najwłaściwszą formą wydaje się w tym przypadku zawarcie umowy o dzieło.

Umowa o dzieło ma być odpłatna. Odpłatność może być wyrażona w naturze, nie ma wymogu, aby miała ona tylko charakter pieniężny. Można zatem określić w umowie o dzieło, że wynagrodzeniem za przeprowadzenie szkolenia (wykonanie dzieła) będzie pobyt w hotelu oraz pokrycie kosztów przejazdu.
Dla tej osoby wartość tych świadczeń będzie przychodem podatkowym. Wartość tych świadczeń należy obliczyć według cen zakupu – zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Biorąc pod uwagę, że umowa o dzieło łączyłaby się z przeniesieniem praw autorskich (rozporządzeniem tymi prawami) możliwe byłoby zastosowanie w tym przypadku – do przychodów podatnika (przeprowadzającego szkolenie) – zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.

Dochód podatnika (przychód po potrąceniu kosztów) podlegać będzie opodatkowaniu według skali podatkowej. Będziecie Państwo – jako organizator szkolenia dokonujący świadczeń, których wartość stanowi przychód podatkowy – płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów. Stanowi o tym przepis art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.
Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 41 ust. 7 pkt 3 u.p.d.o.f. stanowi, że jeśli przedmiotem przychodów, o których tu mowa, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W zasadzie należałoby zatem pobrać od osoby, która będzie prowadzić szkolenie, kwotę na pokrycie zaliczki na podatek.

Jak stanowi art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f. pobrane zaliczki należy przekazać - w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
Na zakończenie roku należałoby osobie szkolącej wystawić PIT-11. Powinno to nastąpić w terminie do końca lutego. PIT-11 należy przekazać także organowi podatkowemu właściwemu dla podatnika.