Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia  przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu  od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

Podatek raz na kwartał

Podatek określony jest tabelarycznie. Księża go płacą go w stałej wysokości co kwartał. Wysokość podatku uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej parafii. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

Zobacz również: Zapłacony podatek od spadku może być kosztem >>


Wielkość parafii przesądzi o podatku

Tytułem przykładu wskazać można, że proboszcz w parafii o liczbie mieszkańców mniejszej niż 1 tys. kwartalnie zapłaci 443 zł kwartalnie. W parafiach, w których liczba mieszkańców jest wyższa niż 20 tys., podatek wyniesie natomiast 1591 zł kwartalnie. Kwotę podatku pomniejsza się o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto też dodać, że naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, może obniżyć stawkę podatku, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna w takiej sytuacji ma obowiązek dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców.

 


Co istotne, określone przez resort finansów kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy mają zastosowanie do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.