Odpowiedź:
Zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dalej u.o.d.o., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczą przede wszystkim instytucji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). ABI jest powoływany przez administratora danych osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Uzasadnienie:
Powołanie ABI, zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. jest jednak fakultatywne. Administrator danych osobowych, który zdecyduje się na powołanie ABI jest zobligowany do zgłoszenia go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji. Podstawową korzyścią związaną z powołaniem ABI jest to, że administrator danych osobowych, który skorzysta z tej możliwości jest zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora (art. 43 ust. 1a u.o.d.o.).
W kontekście pracodawcy korzyści związane z powołaniem ABI są wątpliwe, ponieważ zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku biur rachunkowych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 8, zgodnie z którym z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktur, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Pozostałe obowiązki pracodawcy (administratora danych) przetwarzającego dane nie uległy zmianie, powinien on dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów pracowników, których dane dotyczą. W szczególności ma on obowiązek zapewnić, aby dane były:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
– niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodenemu z celami, dla których zostały zebrane
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej jednak niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania,
Jarosław Masłowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 12 marca 2015 r.