Odpowiedź:

Płatnik składek niebędącym płatnikiem zasiłków, za pracownicę, które w maju 2015 r. łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na 1/4 etatu, powinien złożyć raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i kodem świadczenia/przerwy 319.

Uzasadnienie:

Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów – art. 9 ust. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) – dalej u.s.u.s. W odróżnieniu od stosunku pracy, pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Za każdy miesiąc, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu stosunku pracy, pracodawca składa za niego w ZUS raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX (art. 41 ust. 3 pkt 4 i 5 u.s.u.s.). W raporcie tym pracodawca wykazuje przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należne od osiąganych przez pracownika przychodów ze stosunku pracy. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek informowania ZUS o rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne np. okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, okresie urlopu wychowawczego (art. 41 ust. 3 pkt 7 u.s.u.s.).  Informacje o rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne pracodawca zawiera w raporcie ZUS RSA. Jeżeli zatem pracownik pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, pracodawca składa za niego raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i kodem świadczenia/przerwy 319.

Z kolei płatnik zasiłków, a więc podmiot, który wypłaca pracownikowi zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, składa za każdy miesiąc pobierania przez pracownika takiego zasiłku raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 XX (art. 41 ust. 3 pkt 4 u.s.u.s.). W tym miejscu należy odnotować, że zgłoszenie osoby pobierającej zasiłek macierzyński do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dokonywane jest poprzez wykazanie jej w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 XX (art. 36 ust. 9a u.s.u.s.). Nie jest zatem konieczne składanie w tym zakresie formularza ZUS ZUA z kodem 12 40 XX.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że płatnik składek niebędącym płatnikiem zasiłków, za pracownicę, które w maju 2015 r. łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy na 1/4 etatu, powinien złożyć raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX i kodem świadczenia/przerwy 319.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 17.05.2015 r.

Zapraszamy na VI Edycję Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych!
VAT
Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie.
Skutki dla polskiej praktyki podatkowej.
Zobacz program i sprawdź termin w swoim mieście >>>