Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jako technik dentystyczny sprzedaje wyroby protetyki dentystycznej. Sprzedaż wykonywanych produktów oznaczona jest kodem PKWiU 32.50.22.0 z 2008 r. Przedmiot działalności gospodarczej podatnika oznaczony jest kodem PKD 32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.
Jaką stawkę ryczałtu podatnik może zastosować przy sprzedaży wyrobów z materiałów własnych, a jaką przy sprzedaży wyrobów z materiałów powierzonych przez usługobiorcę?
Czy sprzedaż wyrobów z materiałów zakupionych przez podatnika możemy traktować jako działalność wytwórczą i opodatkować stawką 5,5%, a sprzedaż wyrobów z materiałów powierzonych prze usługobiorcę możemy traktować jako usługę i opodatkować stawką 8,5%?

Do przychodów uzyskiwanych przez techników dentystycznych (jeśli mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu, tj. jeśli uzyskują przychody wyłącznie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, względnie osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nie dla potrzeb tej działalności) ma zastosowanie stawka ryczałtu 20% (tj. stawka przewidziana dla przychodów z tzw. wolnych zawodów).
W pierwszym rzędzie pragnę wyjaśnić, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d., wyróżniona została kategoria tzw. wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.d., przez wolny zawód rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez, między innymi, techników dentystycznych, jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu). Jednocześnie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d) u.z.p.d. wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników osiągających przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.d.

Takie brzmienie przepisów wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez techników dentystycznych uzyskujących przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie techniki dentystycznej na rzecz podmiotów gospodarczych. Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2004 r. (US-15 PO-II-415/19/04/JL, http://sip.mf.gov.pl/sip/) wyjaśniając, że "w opisanej przez Pana sytuacji, wykonywanie usług w zakresie techniki dentystycznej na rzecz innych podmiotów gospodarczych, jest prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów, z tym, że nie może Pan korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Warunkiem korzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest osobiste świadczenie usług wyłącznie na rzecz osób fizycznych".
W konsekwencji, aby przychody uzyskiwane przez technika dentystycznego mogły być opodatkowane podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanych, przychody te muszą być uzyskiwane wyłącznie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (względnie osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nie dla potrzeb tej działalności). Zakładając, że w pytaniu chodzi o taką sytuację wyjaśnić pragnę, że dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów przewidziana została odrębna, 20% stawka ryczałtu (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d.). A zatem do przychodów uzyskiwanych przez techników dentystycznych (jeśli mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu) ma zastosowanie stawka 20% (nie zaś 5,5% czy 8,5%).