Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany na potrzeby VAT-UE wykonał na zlecenie kontrahenta niemieckiego (podatnika VAT-UE) projekt nieruchomości leżącej na terenie Niemiec.
Czy ma prawo do wystawienia faktury z 0% stawką VAT?

W przedmiotowej sytuacji należy wystawić fakturę VAT NP, tzn. fakturę bez stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
Zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535. z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Powyższy przepis oznacza, iż miejscem świadczenia i jednocześnie opodatkowania usług projektowania dotyczących nieruchomości położonej na terytorium Niemiec będą Niemcy. Zastrzec jednak należy, iż dotyczy to wyłącznie usług projektowania związanych z konkretną nieruchomością, a nie np. projektu budynku, który następnie będzie sprzedawany przez niemieckiego nabywcę swoim klientom na różne działki.
Dla krajowego usługodawcy oznacza to, iż powinien wystawić tzw. fakturę handlową, czyli fakturę ze stawką "NP". Faktura taka, zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania ora listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) nie zawiera stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Właściwy sposób zaewidencjonowania przedmiotowej usługi określa art. 109 ust. 3a u.p.t.u., zgodnie z którym podatnicy świadczący usługi podlegające opodatkowaniu poza Polską w prowadzonej ewidencji obowiązani są podać: nazwę usługi oraz wartość usługi bez podatku, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.

Przedmiotową usługę należy zatem wykazać w ewidencji VAT za okres, w którym wystawiono fakturę, nie później jednak niż 7 dnia od dnia wykonania usługi (zob. art. 19 ust. 1, 4, 5 i 11 u.p.t.u.). W tym też okresie usługa powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 pod poz. 21 (świadczenie usług poza terytorium kraju), gdyż deklarację tę sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencję. Na marginesie dodać należy, iż usługa powyższa nie będzie podlegać wykazaniu w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. gdyż nie jest to usługa do której stosuje się art. 28b u.p.t.u.
Na zakończenie dodać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 u.p.t.u., pomimo świadczenia usług poza granicami kraju, polski usługodawca nie traci prawa od odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, jeżeli tylko takie prawo by mu przysługiwało, gdyby świadczył te usługi na terytorium kraju.