Wspólnik (osoba fizyczna) spółki z o.o. odkupił od drugiego wspólnika udziały w spółce tj. trzy udziały o wartości nominalnej 500 zł za jeden udział (3 x 500 zł) za łączną cenę 3 zł (tj. 3 udziały po 1 zł za udział) plus obowiązek wniesienia dopłaty na pokrycie straty z roku poprzedniego, do której pokrycia wspólnicy zostali zobowiązani na mocy podjętej uchwały.
Czy podstawą opodatkowania w PCC jest cena sprzedaży 3 zł., czy może jest to cena sprzedaży, powiększona o kwotę wynikającą z obowiązku wniesienia dopłaty na pokrycie straty z roku poprzedniego?
W sytuacji opisanej w pytaniu, gdy wspólnik spółki z o.o. nabył od drugiego wspólnika trzy udziały w tej spółce, podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wartość rynkowa trzech udziałów w spółce określona na dzień ich nabycia.
Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) - dalej u.p.c.c. - PCC podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 u.p.c.c. obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.
Przepisy art. 6 ust. 2-4 u.p.c.c. stanowią, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. W przypadku, gdy podatnik, pomimo wezwania organu podatkowego, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.
Jak wyjaśnił Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2009 r., IPPB2/436-368/09-2/AF, http://sip.mf.gov.pl, z przytoczonych zapisów u.p.c.c. wynika więc, że wartość rynkowa prawa majątkowego musi być określona na dzień dokonania czynności (zawarcia umowy).

W związku z powyższym, gdy wspólnik spółki z o.o. nabył od drugiego wspólnika udziały w tej spółce, podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wartość rynkowa trzech udziałów w spółce określona na dzień ich nabycia.