Pytanie:

W październiku 2013 r. wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę komandytową. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez KRS w grudniu. Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej, osoby fizyczne, nie płacili z tytułu działalności spółki komandytowo-akcyjnej podatku dochodowego w formie zaliczek, tylko zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, płacili podatek z tytułu wypłacanej dywidendy dopiero w dacie dywidendy. Po przekształceniu wspólnicy spółki komandytowej będą płacili już co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy z tytułu udziału w kosztach i przychodach spółki komandytowej.

Od kiedy należy zmienić zasady opodatkowania i płacić zaliczki?

Czy od dnia podjęcia przez właścicieli uchwały o przekształceniu czy od dnia rejestracji zmiany w KRS?

Czy jeżeli daty ww. zmian miały miejsce w środku miesiąca to za cały ten miesiąc należy policzy podatek, czy proporcjonalnie?

Czy analizować koszty i przychody od konkretnego dnia przekształcenia?

Odpowiedź:

Zasady opodatkowania zmieniły się w przedstawionej sytuacji w dniu wpisu spółki przekształconej (spółki komandytowej) do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – dalej k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Na podstawie tego przepisu możliwe jest, między innymi, przekształcanie spółek komandytowo-akcyjnych w spółki komandytowe.
Jak przy tym stanowi art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. W świetle tego przepisu spółka komandytowo-akcyjna stała się w przedstawionej sytuacji spółką komandytową nie w dniu podjęcia przez wspólników uchwały o przekształceniu, lecz z chwilą wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia do dotychczasowych akcjonariuszy spółki niebędących komplementariuszami nie ma zastosowania uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (I FPS 1/11; w uchwale tej sąd stwierdził, że "przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej niebędącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy"), a więc przychody uzyskiwane przez przekształconą spółkę komandytową oraz ponoszone przez nią koszty uzyskania przychodów stanowią przychody oraz koszty tych wspólników (zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Dotyczy to wszystkich przychodów uzyskanych od dnia przekształcenia oraz wszystkich kosztów poniesionych od tego dnia (z zastrzeżeniem, że moment uzyskania przychodów należy oceniać w oparciu o przepisy art. 14 ust. 1c-1i u.p.d.o.f., zaś moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów – w oparciu o przepisy art. 22 ust. 5-5d u.p.d.o.f.), a więc jeżeli przekształcenie nastąpiło w ciągu miesiąca – zaliczka za ten miesiąc dla poszczególnych wspólników spółki komandytowej (będących wcześniej akcjonariuszami niebędącymi komplementariuszami) obliczona powinna zostać w oparciu o część tylko przychodów uzyskanych oraz kosztów poniesionych przez spółkę w trakcie miesiąca (czyli należy analizować przychody oraz koszty od dnia przekształcenia).