Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Jak skorygować VAT przy sprzedaży samochodu osobowego w sierpniu 2015 r.?

Samochód zakupiono w grudniu 2014 r. z przeznaczeniem go na użytek mieszany – nie zgłoszono na VAT-26 (50% VAT odliczonego). Jednocześnie firma rozlicza VAT wg struktury z uwagi na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. VAT do ww. samochodu również został odliczony wg struktury, ponieważ jego używanie związane było z działalnością "mieszaną".

Odpowiedź:

W przedstawionej sytuacji w ramach deklaracji VAT-7 za sierpień 2015 r. podatnik jest obowiązany wykazać kwotę korekty będącą efektem dokonania dwóch korekt – korekty kwoty podatku naliczonego oraz korekty kwoty podatku odliczonego. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:

W świetle przepisów art. 90b oraz art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., sprzedaż środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł rodzić może konieczność dokonywania aż dwóch korekt, tj. korekty kwoty podatku naliczonego (zob. art. 90b ust. 2 w zw. z art. 90b ust. 1 u.p.t.u.) oraz korekty podatku odliczonego za pozostały okres korekty (zob. art. 91 ust. 4-6 u.p.t.u.). Taka właśnie sytuacja ma miejsce – zakładając, że przedmiotowy samochód stanowił środek trwały o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł – w przedstawionym stanie faktycznym.

Niestety, przepisy nie wskazują jak technicznie dokonywać korekty w tego typu przypadkach. W konsekwencji pojawia się w tym zakresie szereg wątpliwości.

W mojej ocenie w pierwszej kolejności powinniście Państwo obliczyć ostateczną kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu. W tym celu należy podzielić kwotę podatku z faktury zakupu przez 60, a następnie pomnożyć otrzymany wynik przez 52 (60 miesięcy okresu korekty minus 8 miesięcy od grudnia 2014 r. do lipca 2015 r.). Tak otrzymany wynik (czyli 52/60 kwoty podatku z faktury zakupu) należy moim zdaniem podzielić przez pięć celem otrzymania kwot podatku naliczonego przypadających na każde z pięciu lat okresu korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 4 u.p.t.u., a następnie:

1) 1/5 dotyczącą 2015 r. przemnożyć przez proporcję ostateczną obliczoną dla 2014 r.,

2) w 4/5 przyjąć, że podatek naliczony podlega odliczeniu w całości (na podstawie art. 91 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u.).

Od sumy tych kwot należy następnie odjąć łączną kwotę podatku odliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu (z uwzględnieniem korekty dokonanej za 2014 r.). Otrzymany wynik stanowić będzie kwotę łącznej korekty z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu w sierpniu.

Przykład 1

Podatnik nabył w grudniu 2014 r. samochód osobowy za 50.000 zł netto + 11.500 zł VAT. W związku z tym, że samochód miał być wykorzystywany do działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej) z kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu wynoszącej 5750 zł (11.500 zł x 50%) podatnik w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. odliczył – zważywszy, że obowiązująca go w 2014 r. proporcja wstępna wynosiła 82% - 4715 zł (5750 zł x 82%  = 4715 zł). Proporcja ostateczna dla 2014 r. wyniosła u podatnika 86%, w związku z czym w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. podatnik skorygował (powiększył) kwotę podatku odliczonego o 46 zł (5750 zł : 5 = 1150 zł; 1150 zł x 86% = 989 zł; 1150 zł x 82% = 943 zł; 989 zł – 943 zł = 46 zł).

Przykład 2

W sierpniu 2015 r. podatnik sprzedał powyższy samochód. W tej sytuacji skorygowana kwota podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowego samochodu wyniesie 9966,67 zł. 1/5 tej kwoty to 1993,33 zł, zaś 4/5 to 7973,34. 85% (proporcja ostateczna dla 2014 r.) z 1993,33 zł to 1694,33 zł, zaś suma 1694,33 zł i 7973,34 zł to 9667,67 zł. W tej sytuacji – zważywszy, że z tytułu zakupu przedmiotowego samochodu podatnik łącznie odliczył 4761 zł (4715 zł + 46 zł = 4761 zł) – kwota korekty z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu wyniesie 4906,67 zł (9667,67 zł – 4761 zł = 4906,67 zł). Kwotę tę podatnik mógł odliczyć wykazując ją w poz. 45 deklaracji VAT-7 za sierpień 2015 r.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 24.09.2015 r.