Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej i za prowadzenie jej spraw otrzymuje wynagrodzenie niebędące podziałem przychodów czy zysków spółki komandytowej. Wynagrodzenie to jest zapłatą za pracę własną wspólnika, jakim jest spółka z o.o., a ta praca wykonywana jest przez prezesa zarządu spółki z o.o.
Czy wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi (komplementariuszowi) będzie kosztem uzyskania przychodu u wspólnika będącego osobą prawną?
Czy wynagrodzenie to będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Z jakiego źródła i w jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy?

Uważam, że wynagrodzenie wypłacane będącemu osobą prawną wspólnikowi (komplementariuszowi) za prowadzenie spraw spółki komandytowej stanowi koszt uzyskania przychodu nie tylko pozostałych wspólników spółki, ale również tego właśnie wspólnika. Wynagrodzenie to stanowi jednocześnie przychód tego wspólnika.
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (zob. art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowy, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – dalej k.s.h.). Co prawda przepisy k.s.h. dotyczące spółek komandytowych (tytuł II, dział III) nie zawierają bezpośredniego unormowania kwestii wynagrodzenia komplementariusza za prowadzenie spraw spółki, jednak za sprawą art. 103 k.s.h. zastosowanie mają przepisy dotyczące spółki jawnej. W konsekwencji przyjęcie w umowie spółki komandytowej, że komplementariuszom przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie jej spraw oznacza, że mają oni prawo do takiego wynagrodzenia ze strony spółki (zob. art. 37 § 1 k.s.h. w zw. z art. 46 k.s.h.). Wniosek ten potwierdza brzmienie art. 147 § 2 k.s.h.
Na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się (ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 - dalej u.p.d.o.f.), że koszty wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki pobieranego przez komplementariusza nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów, lecz stanowią takie koszty dla pozostałych wspólników spółki komandytowej (zob. postanowienie Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2007 r. - PF/415-90/JS/II/07).
W przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., nie ma jednak odpowiednika art. 23 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. Prowadzi to według mnie do wniosku, że wynagrodzenie wypłacane będącemu osobą prawną wspólnikowi (komplementariuszowi) za prowadzenie spraw spółki komandytowej stanowi koszt uzyskania przychodu nie tylko pozostałych wspólników spółki, ale również tego właśnie wspólnika (w części określonej w art. 5 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p.).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że wynagrodzenie otrzymywane przez będącego osobą prawną wspólnika (komplementariusza) za prowadzenie spraw spółki komandytowej stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a konkretnie przychód z tytułu otrzymanych pieniędzy (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Co istotne, brzmienie art. 147 § 2 k.s.h. prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie to stanowi przychód tego wspólnika (komplementariusza) w całości, tj. nie stanowi przychodu z udziału w spółce komandytowej, do której stosuje się art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. (podobnie Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2006 r. - OP/423/8/23/KBU/06). Przychód ten powstaje według mnie w dacie otrzymania wynagrodzenia (zgodnie z art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p.).