Omawiane wytyczne zostały sporządzone przy założeniu, że przykładowa jednostka:

- prezentuje śródroczne sprawozdanie finansowe w formie skróconej;

- opublikowała uprzednio roczne sprawozdanie finansowe, do którego mają dostęp użytkownicy śródrocznego sprawozdania finansowego;

- zamieszcza w śródrocznym sprawozdaniu finansowym jedynie takie wyjaśnienia, które stanowią istotną aktualizację informacji przedstawionych w informacji dodatkowej do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego;

- sporządza skonsolidowane śródroczne sprawozdania finansowe;

- sporządzając śródroczne sprawozdania finansowe stosuje takie same zasady (politykę) rachunkowości, jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym; oraz

- sporządza jedynie raport półroczny, nie sporządzając jednocześnie raportów kwartalnych.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie. Aby ją pobrać, należy dokonać rejestracji na stronie KPMG >>

Informacja z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł