Pytanie

Od kilku miesięcy sprzedaję bilety komunikacji miejskiej miesięczne i jednorazowe. Bilety kupuję na 8 proc., a sprzedawałam na 23 proc. (źle było zaprogramowane w kasie). Pomyłka wyszła, jak klient poprosił o fakturę.
Czy mogę skorygować podatek VAT z poprzednich miesięcy?
Z kasy fiskalnej mam możliwość wydrukować, na jaką kwotę zostały sprzedane bilety.
Czy każdy miesiąc muszę skorygować osobno? W razie kontroli, jakie przygotować dokumenty, aby korekta nie budziła wątpliwości?

Odpowiedź

Podatnik powinien w tym przypadku dokonać korekt deklaracji VAT za każdy miesiąc osobno. Powinien tego dokonać w oparciu o tzw. zeszyt korekt.
Na wypadek kontroli należałoby przygotować oprócz samego zeszytu korekt takie dokumenty jak wydruk z kasy fiskalnej potwierdzający wartość sprzedanych w poszczególnych okresach biletów, stosowną notatkę serwisanta oraz notatkę podatnika w tym zeszycie.

Uzasadnienie

W § 3 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) - dalej r.k.r., prawodawca reguluje zasady korygowania sprzedaży ewidencjonowanych za pomocą kas rejestrujących, co do których zostaną stwierdzone tzw. oczywiste pomyłki w ich ewidencjonowaniu. W takiej sytuacji podatnik dokonuje stosownej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.
Ponadto podatnik zobowiązany jest do powtórnego zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego).

Prawodawca nie definiuje pojęcia "oczywista pomyłka". Przyjmuje się, że chodzi tu o taką pomyłkę, która jest bezsporna, niezamierzona, widoczna na pierwszy rzut oka i nie wymaga precyzyjnych wyjaśnień. Jednak czy opisana w pytaniu pomyłka stanowi pomyłkę oczywistą? Otóż w oparciu o całokształt okoliczności stwierdzić należy, że mamy tu do czynienia z pomyłką nieoczywistą. Należy bowiem w szczególności zauważyć, że w przypadku oczywistej pomyłki podatnik powinien dołączyć do specjalnej ewidencji oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Należy z tego wnioskować, że oczywiste pomyłki to takie, które zostaną stwierdzone przy kliencie, gdzie nieprawidłowy paragon nie zostanie wydany klientowi – wówczas będzie go można dołączyć do ewidencji. W analizowanym przypadku podatnik niewątpliwie nie dysponuje paragonami dokumentującymi sprzedaż opodatkowaną w błędnej stawce. Nie byłby on nawet zatem w stanie dołączyć do ewidencji korekt takich paragonów. Dlatego właśnie opisane w pytaniu błędy należy potraktować jako pomyłki nieoczywiste.

W takiej sytuacji korekt należy niewątpliwie dokonać, jednakże w nieco inny sposób aniżeli przedstawiają to przepisy r.k.r. Przede wszystkim sprzedaży nie należy ponownie ewidencjonować za pomocą kasy we właściwej stawce. Należy ją wykazać w odpowiednich miesiącach na plus we właściwej stawce (tj. 8 proc.) i na minus w stawce zaewidencjonowanej niezasadnie (tj. 23 proc.) w tzw. zeszycie korekt. Na podstawie tego zeszytu należy skorygować deklaracje za wszystkie okresy, w których miała miejsce nieprawidłowo zaewidencjonowana sprzedaż. Dla celów dowodowych podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji takie dokumenty jak wydruk z kasy fiskalnej potwierdzający wartość sprzedanych w poszczególnych okresach biletów, stosowną notatkę serwisanta oraz swoją własną notatkę w zeszycie korekt. Takiego sposobu dokumentowania korekt nie regulują żadne przepisy. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że nieprawidłowo wykazana do opodatkowania sprzedaż powinna zostać skorygowana. Przedstawiony powyżej sposób korygowania sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących, to sposób wynikający z ukształtowanej przez podatników i akceptowanej przez organa podatkowe praktyki (zob. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2012 r., IBPP4/443-1480/11/AZ).