Odpowiedź:
W przypadku nie otrzymania dokumentów wywozowych należy zastosować metodę w stu.


Uzasadnienie:
Eksport towarów generalnie opodatkowany jest według stawki 0%. Warunkiem zastosowania jednak tej preferencyjnej stawki VAT jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE. Dokument ten podatnik powinien uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy (czyli za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od eksportu; w uproszczeniu mówiąc – kiedy dokonano eksportu). Jeżeli w ww. terminie podatnik nie będzie posiadał tego dokumentu, nie wykazuje eksportu w danym okresie rozliczeniowym, lecz dopiero w okresie następnym, stosując do eksportu:
1) stawkę 0% – jeżeli do terminu złożenia deklaracji za ten następny okres rozliczeniowy podatnik uzyska dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE,
2) stawkę krajową – jeżeli do ww. terminu podatnik takiego dokumentu nie otrzyma.
3) W przypadku zaliczek zastosowanie znajdą zasady ogólne, czyli że otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Zaliczki są jednak opodatkowane stawką VAT właściwą dla "podstawowej" transakcji. Dotyczy to również zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu, a to oznacza, że – po spełnieniu ustawowych warunków – zaliczki te mogą być opodatkowane stawką 0%.
W przypadku zaliczek zastosowanie znajdą zasady ogólne, czyli że otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Zaliczki są jednak opodatkowane stawką VAT właściwą dla "podstawowej" transakcji. Dotyczy to również zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu, a to oznacza, że – po spełnieniu ustawowych warunków – zaliczki te mogą być opodatkowane stawką 0%.
Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 4 listopada 2013 r., ITPP3/443-391/13/AT, w którym czytamy:
„(…)W przypadku otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów zastosowanie 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju (…)”.
Jeżeli zaliczkę opodatkowano stawką 0%, ale nie zostaną spełnione warunki do tej preferencyjnej stawki VAT (po dokonaniu transakcji podatnik nie otrzyma w odpowiednim terminie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru), należy skorygować deklarację, w której wykazano zaliczkę i zastosować do zaliczki stawkę krajową; po otrzymaniu ww. dokumentu należy dokonać korekty na bieżąco.
W przypadku, gdy konieczne będzie opodatkowanie zaliczek na poczet eksportu stawką krajową, należy przyjąć, że kwoty zaliczki od kontrahenta zagranicznego stanowią już kwoty brutto. Jest to korekta metodą ,,w stu” polegająca na przyjęciu, że wartość kwoty na fakturze jest kwotą brutto.

Rafał Styczyński

Odpowiedzi udzielono 1.12.2015 r.