Zgodnie z opublikowanym na stronie IASB aktualnym harmonogramem prac, do końca bieżącego roku oczekuje się publikacji ostatecznych wersji:

1) standardu Instrumenty finansowe – ogólna rachunkowość zabezpieczeń, który będzie stanowił część MSSF 9;

2) standardu Ujmowanie przychodów, mającego zastąpić obowiązujący dotychczas MSR 18 Przychody;

3) poprawek wynikających z tzw. dorocznych ulepszeń (cykl obejmujący lata 2010-2012 oraz 2011-2013);

4) poprawek do obowiązujących standardów:

- Wyjaśnienia dotyczące akceptowalnych metody amortyzacji i umorzenia (poprawka do MSR 16 i MSR 38),

- Programy określonych świadczeń: składki pracowników (poprawka do MSR 19),

- Metoda praw własności: udział w zmianach pozostałych aktywów netto (poprawka do MSR 28),

- Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (poprawka do MSSF 10 i MSR 28),

- Przejęcie udziałów we wspólnym działaniu (poprawka do MSSF 11),

Aktualny harmonogram prac wskazuje, że nastąpiło także „przesunięcie” oczekiwanego terminu publikacji dokumentów dyskusyjnych dotyczących:

1) Rachunkowości makro-zabezpieczeń (zagadnienie to ma stanowić docelowo części MSSF 9 Instrument finansowe) - oczekiwany obecnie termin publikacji to ostatni kwartał bieżącego roku,

2) Działalność o regulowanych cenach (kompleksowy projekt) – oczekiwany termin publikacji to pierwszy kwartał 2014 r.

W odniesieniu do rachunkowości instrumentów finansowych IASB „przesunęła” również na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2014 r. oczekiwany termin publikacji końcowej wersji tzw. „ograniczonych zmian” do MSSF 9.