"Zysk netto wykazało 78,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,3 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,5 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,4 proc. przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 77,1 proc. jednostek (przed rokiem 74,3 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 86,6 proc. (wobec odpowiednio 83,8 proc.)" - dodano.
"W roku 2010 wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe" - napisano w komentarzu.
Z badania wynika, że przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania.
"Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 5,0 proc. i 4,6 proc.), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,0 proc. przed rokiem do 94,7 proc.). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 5,8 proc. i 5,6 proc.)" - dodano.
"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 102,0 mld zł i był wyższy o 9,6 proc. niż rok wcześniej. Zmniejszył się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 5,9 mld zł do 5,2 mld zł). Odnotowano spadek przychodów finansowych (o 17,9 proc.), w tym z tytułu dywidend oraz udziałów w zyskach (o 5,9 proc.), koszty operacji finansowych uległy obniżeniu (o 25,2 proc.). Wynik na operacjach finansowych był lepszy niż przed rokiem (0,5 mld zł wobec minus 3,0 mld zł)" - napisano.
Dane dotyczą 17 tys. 525 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. (PAP)