Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem gmin i miast do realizacji programu 500+ od strony finansowo-księgowej oraz związane z nim zagadnienia dot. organizacji obsługi księgowej i sprawozdawczości Programu 500+ omówione zostaną w trakcie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer 31 marca 2016 r. w Warszawie. Celem tego szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie realizacji nowych zadań nałożonych na organy właściwe gmin i miast nową ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Program szkolenia "Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus":

1. Finansowanie świadczenia wychowawczego - dotacja na zadanie zlecone.

2. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu gminy i miasta - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.

3. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - wniosek jako dokument źródłowy.

4. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań organu właściwego w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy - zaangażowanie, zobowiązania warunkowe, zobowiązania zwykłe i rozliczenia międzyokresowe czynne Programu 500+.

5. Termin wypłaty świadczenia wychowawczego - pierwszy okres świadczeniowy 2016, postępowanie przy opóźnieniach wypłaty.

6. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki realizującej zadania - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji w urzędzie lub w OPS.

7. Koszty obsługi Programu 500+.

8. Księgowanie kosztów obsługi - klasyfikacja budżetowa, wzory dekretacji kosztów obsługi.

9. Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych - decyzja jako dokument źródłowy.

10. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.

11. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

12. Sprawozdania budżetowe typu "RB" z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - zasady sporządzania sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-27zz, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN w zakresie Programu 500+.

13. Sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

14. Odpowiedzi na pytania.

Więcej informacji na stronie internetowej szkolenia >>