Czy podatnik, który przy zakupie towaru nie miał prawa do odliczenia VAT, po otrzymaniu faktury korygującej dotyczącej zwrotu wcześniej wspomnianego towaru w momencie, gdy jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek ująć ją w rejestrach VAT?


Podatnik, o którym mowa, nie ma obowiązku ujęcia przedmiotowej faktury korygującej w ewidencji VAT.

Ewidencję VAT prowadzi się w taki sposób, aby zawierała ona dane niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych VAT (art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). W konsekwencji uwzględniać w niej należy wszystkie zdarzenia, które mają wpływ na sporządzanie tych deklaracji.

Nabywcy otrzymujący faktury korygujące są, co do zasady, obowiązani do zmniejszania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym faktury te otrzymali (zob. § 16 ust. 4 oraz § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm. - dalej r.f.). W konsekwencji faktury korygujące winny być, co do zasady, uwzględniane w ewidencji VAT prowadzonej przez podatników (gdyż wpływają na treść składanych przez nich deklaracji).

Przepisu § 17 ust. 4 pkt 2 r.f. nie stosuje się jednak w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy. Uznać należy (chociaż nie wynika to z przepisów wprost), że taka sama zasada obowiązuje w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 4 r.f. (przepis ten dotyczy, między innymi, faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należ, że skoro podatek naliczony przy zakupie towaru, o którym mowa w pytaniu, nie został rozliczony (gdyż podatnik nie był czynnym podatnikiem VAT i nie przysługiwało mu prawo do odliczenia), otrzymanie faktury korygującej dokumentującej zwrot tego towaru nie wiąże się z obowiązkiem zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez podatnika. W konsekwencji podatnik ten nie ma obowiązku ujęcia faktury korygującej w prowadzonej ewidencji VAT (nie ma jednak przeszkód, aby uczynił to dobrowolnie, poza częścią dotyczącą zdarzeń uwzględnianych w deklaracji VAT-7/VAT-7K).