Sposób ewidencji środków, otrzymanych przez jednostkę budżetową na realizację zadań, powinien być zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz przyjętym przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w polityce rachunkowości systemem ewidencji dochodów i wydatków w ramach realizacji budżetu.

Należy zatem dokonać naliczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, gdzie przypis stanowić będzie decyzja administracyjna mówiąca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i formie ich zwrotu – w tym przypadku pomniejszenia o tę kwotę wypłaty bieżącego świadczenia rodzinnego.

Ewidencja księgowa zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w roku bieżącym przedstawiać powinna się następująco:

Przypis należności głównej - decyzja o zwrocie należności pobranego świadczenia za rok bieżący:

Wn - konto 240 Pozostałe rozrachunki, Ma – konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe,

Przypis – decyzja o zwrocie należności za lata ubiegłe

Wn konto 221, Ma konto 750.

Konto 240 może wykazywać saldo Wn – co oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma – co oznacza stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

Na przełomie roku należy przeksięgować saldo konto 240 na konto 221.

Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do budżetu przedstawiać powinno się następująco:

Wn konto 222, Ma konto 130.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów