W raporcie tym przedstawiono wybrane decyzje odnoszące się do MSR 1, MSR 7, MSR 12, MSR 16, MSR 32, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40, MSSF 3, MSSF 5, MSSF 6, MSSF 8 oraz MSSF 13.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) publikuje raporty opisujące decyzje podejmowane w odniesieniu do sposobu interpretacji/stosowania określonych rozwiązań MSSF. MSSF, jak wskazuje ESMA, są regulacjami opartymi na zasadach (tzw. principle-based) co powoduje, że w niektórych sytuacjach (które jedynie wydają się podobne do innych, ale są odmienne co do swojej istoty ekonomicznej) należy zastosować inne rozwiązania niż mogłoby to wynikać z prostej, literalnej wykładni danego standardu. Krajowe organy regulacji i nadzoru rynków finansowych podejmują zatem niekiedy decyzje wskazujące na sposób, w jaki należy ująć w sprawozdaniu finansowym skutki określonych, konkretnych zdarzeń.

Decyzje te nie są oczywiście oficjalnymi interpretacjami MSSF (które są wydawane jedynie przez Komitet Interpretacyjny ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej), wskazują jednak punkt widzenia, jaki w opinii krajowych organów regulacyjnych jest uznawany za zgodny z MSSF. Publikacja takich decyzji wraz z ich uzasadnieniem przyczynia się zdaniem ESMA do spójnego stosowania MSSF w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Raport opublikowany 18 listopada 2014 r. stanowi 16 z kolei raport opublikowany w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej zgodnej z MSSF i obejmuje decyzje, jakie podjęto w okresie od sierpnia 2012 r. do marca 2014 r.

W raporcie opublikowanym 18 listopada przedstawiono 11 decyzji odnoszących się do wybranych aspektów stosowania MSR 1, MSR 7, MSR 12, MSR 16, MSR 32, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40, MSSF 3, MSSF 5, MSSF 6, MSSF 8 oraz MSSF 13. Powyższe standardy mają zastosowanie w sytuacjach, których dotyczyły podjęte decyzje dotyczące:

- ujawniania informacji na temat kredytów, których warunki renegocjowano w związku z problemami dłużników (odniesienie do MSR 1, MSR 39, MSSF 7),

- ustalania wartości godziwej płatności w akcjach (MSSF 3, MSSF 13),

- ujmowania zobowiązań wobec udziałowców / akcjonariuszy (MSR 32),

- prezentacji rachunku przepływów pieniężnych (MSR 7, MSR 16, MSR 18),

- prezentacji działalności zaniechanej (MSSF 5),

- prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (MSSF 5),

- ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstałych w związku ze zbyciem jednostki zależnej (MSR 12, MSSF 5),

- ujęcia skutków specyficznych regulacji podatkowych (MSR 12, MSR 16, MSR 40),

- kluczowych założeń wykorzystywanych przy testowaniu utraty wartości przez wartości firmy (MSR 36),

- ujawniania informacji dotyczących skapitalizowanych kosztów (MSR 38, MSSF 6),

- ujawniania informacji na temat głównych klientów (MSSF 8).

Pełna wersja raportu, opisująca szczegółowo sytuacje, których dotyczyły wydane interpretacje/decyzje wraz z uzasadnieniem tych decyzji jest dostępna pod adresem: www.esma.europa.eu >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego