Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Nakładają one na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Zobacz: PIT: od nowego roku rozliczenia z fiskusem obowiązkowo przez internet >>

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty lub danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

1. Za pośrednictwem bramki e-Deklaracje - korzystając z:
- formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje/Formularze,
- aplikacji e-Deklaracje Desktop,
- bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
- oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
- systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
- oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Zobacz też: Firmowe podatki rozliczysz tylko z bezpiecznym podpisem elektronicznym >>