15 marca Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, które będzie stosowane od dnia 1 lipca 2011 r. W związku z tym w ustawie, w definicjach pojęć, należało dokonać zmian technicznych poprzez wprowadzenie odwołań do przepisów tego rozporządzenia i poprzez usystematyzowanie tych pojęć w sposób zgodny z ich odpowiednikami w rozporządzeniu.

Zgodnie ze zmianą w art. 10 ustawy o VAT, podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze lub podanie dokonującemu dostawy numeru pod którym są zidentyfikowani na potrzeby tego podatku. Wybór ten będzie wiążący dla podmiotu, tak jak dotychczas 2 lata, licząc od końca miesiąca, w którym go dokonano.

Zmiana w art. 28b ust. 4 ustawy zapewnić ma opodatkowanie pojedynczej usługi, nabytej jednocześnie dla celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również wykorzystywaną dla celów prywatnych, tylko w jednym miejscu.

Celem kompleksowego uregulowania w ustawie o VAT miejsca świadczenia usług transportu towarów rozszerzony został przepis art. 28f o dodatkowy ustęp 2a, w którym zawarte są regulacje dotyczące świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów trzecich, w sytuacji, gdy transport jest wykonywany w całości na terytorium kraju lub poza terytorium Unii Europejskiej.

W celu doprecyzowania katalogu odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się mechanizm odwróconego obciążenia, wprowadzony został do ustawy załącznik zawierający wykaz towarów objętych tym systemem rozliczenia podatku VAT. Katalog ten został rozszerzony w stosunku do dotychczas obowiązującego i nie dotyczy tylko złomu metali, ale także innych odpadów, których odzysk i przetwarzanie stwarza ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych.

Nowelizacja przewiduje także uproszczenie rozliczeń dokonywanych w walucie obcej przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe. W przypadku tych usług, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Zmiana w ustawie związana z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 polega na rezygnacji z zakazu odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy wystawcą jest podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur.

Konsekwencją wyroku TSUE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 jest wprowadzenie możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT oraz uproszczonego  rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium RP okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest niekorzystanie przez tych podatników z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780), wchodzi w życie 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem przepisów związanych z uproszczeniem obowiązków podatników zagranicznych świadczących w Polsce okazjonalne przewozy osób, zmian w ustawie o NIP i w ustawie o transporcie drogowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.