Uprawnienie do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów jest przywilejem z którego korzystają podatnicy, których praca chroniona jest prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów uzyskanych przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych wynoszą 50 proc., z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Podatnik korzystający z tego uprawnienia może w ramach stosunku pracy stosować zarówno kwotowe koszty uzyskania przychodów, jak i 50 proc. koszty uzyskania przychodów. W projekcie zaproponowano wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 42.764 zł. Podatnik nadal będzie miał prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

Drugą z zapowiadanych zmian jest likwidacja ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Rząd podkreślił, że obecnie kiedy ceny usług dostępu do Internetu spadły, ulga ta nie jest czynnikiem warunkującym zakup usługi.

Trzecia z proponowanych zmian dotyczy ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zasadniczym celem zmiany jest ograniczenie ulgi dla podatników posiadających jedno dziecko poprzez wprowadzenie limitu dochodów. Zaproponowano by ulga nie przysługiwała w przypadku gdy podatnik niepozostający w związku małżeńskim posiada jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie i uzyskuje dochód przekraczający kwotę 56.000 zł. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim dla ustalenia prawa do odliczenia będą brane pod uwagę dochody każdego z małżonków. Łączny dochód przekraczający 112.000 zł skutkować będzie brakiem ulgi.

Prawo do odliczenia ulgi pozostanie bez zmian w stosunku do podatników posiadających dwoje dzieci tj. ulga będzie przysługiwała bez względu na uzyskany w roku podatkowym dochód. Natomiast podatnicy posiadający troje dzieci dostaną ulgę o 50 proc. wyższą. Kwota ulgi na trzecie dziecko wyniesie miesięczne 139,01 zł, a rocznie 1.668,12 zł. Podatnicy, którzy mają czworo dzieci lub więcej dostaną o 100 proc. więcej tj. 185,34 zł miesięcznie czyli 2.224,08 zł rocznie. A zatem ulga dla podatników posiadających dwójkę lub więcej dzieci będzie obowiązywała bez względu na wysokość dochodów.

Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie zmian ma zasilić budżet państwowy o dodatkowe 594 mln zł w 2014 roku.

Rada Ministrów zakłada, że powyższe zmiany będą obowiązywać od stycznia 2013 r.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)