Pomimo, iż dyrektywa opiera się na raportach OECD zawierających rekomendacje dotyczące zwalczania praktyk polegających na unikaniu opodatkowania i transferze dochodów („BEPS"), to jednak jej treść wykracza poza wskazane przez OECD rekomendacje - ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Adama Soski z Rady Podatkowej Konfederacji, dyrektywa powinna zostać poddana szczegółowej ocenie m.in Zespołów Skarbu Państwa i Stałych Przedstawicieli krajowych w Brukseli, jak również w miarę możliwości, organizacji biznesowych, których członków najbardziej dotkną nowe przepisy. Brak szczegółowych konsultacji nie pozwala prawidłowo ocenić skutków wprowadzenia proponowanej regulacj.

Dążenie do jednolitego wdrożenia rozwiązań BEPS na terenie całej Unii Europejskiej eksperci uznają za słuszne. Implementacja tych przepisów doprowadzi do ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz ryzyka podwójnego opodatkowania. Jednakże jednolite wdrożenie rozwiązań BEPS wymaga gwarancji wdrożenia w sposób spójny, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym minimalnych standardów oraz najlepszych praktyk w zakresie walki z unikaniem opodatkowania np. standaryzacja sprawozdawczości Country-by-Contry zgodnie z zaleceniami OECD, czy też wprowadzenie testu głównego celu transakcji (Principal Purpose Test) lub uaktualnionych definicji zakładu podatkowego przy renegocjacji nowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak oceniają eksperci, dyrektywa w proponowanej wersji narzuca odmienne reguły niż te uzgodnione na forum międzynarodowym oraz wykracza poza zakres zaleceń OECD. Skutkiem tego nowe zasady nie będą obejmowały krajów spoza Unii Europejskiej, a dla podmiotów gospodarczych z UE staną się zagrożeniem. Najlepszym przykładem są propozycje klauzuli „switch-over" (tj. opcji stosowania metody zaliczenia zamiast metody wyłączenia z progresją) oraz reguł dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych CFC wprowadzone bez uwzględnienia faktu rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej. Zmniejszy to atrakcyjność krajów UE w stosunku do innych państw pozaunijnych dla potencjalnych inwestorów.

W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan niezbędne zatem jest dokonanie przez poszczególne kraje członkowskie oceny wpływu projektowanych przepisów na ich gospodarki. Mało prawdopodobne jest, aby kraje spoza UE wprowadziły do lokalnego prawa najlepsze praktyki rekomendowane przez OECD, nie wspominając o rozwiązaniach proponowanych w dyrektywie.

W odniesieniu do ogólnej zasady zwalczania nadużyć podatkowych należy zapewnić państwom członkowskim możliwość uwzględnienia specyfiki istniejących już w systemach krajowych klauzul szczególnych, klauzul o wykładni umów oraz CFC. Dyrektywa powinna zagwarantować zachowanie praw nabytych, tj. nie powinna mieć zastosowania do czynności i transakcji dokonanych przed jej wejściem w życie. Obecnie projekt tego nie przewiduje.